Graduate

Credit: 0

Hours: 0 + 1

Description: Program  of  research  leading  to  Ph.D.  degree  arranged  between  student  and  a  faculty  member.  Students register to this course in all semesters starting from the beginning of their second semester.

Kredi: 0

Saat: 4 + 0

Ders İçeriği: Lisansüstü  öğrencileri  bir  grup  halinde  yada  bir  doktora  öğrencisinin  ileri  araştırma  konuları  seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile seçilen konuları inceler.

Kredi: 0

Saat: 4 + 0

Ders İçeriği: Yüksek lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde  kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, genomik perspektif açıdan immün sistemin, immün yanıtın ve hastalıkların moleküler mekanizmalarının öğretilmesidir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Medikal genetik konularında yayınlanan son çalışmalar tanıtılacak ve tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Hayvan  modelleri  in  vivo  gen  fonksiyonu  ve  düzenlenmesi  çalışmalarının  yanısıra  hastalık  modelleri olarakta  sıklıkla  kullanılmaktadırlar.  Hayvan  modellerinin  yaratılması  insanların  model  olarak kullanılamayacagı tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilebilmesine olanak saglamaktadır. Bu derste  transgenik  hayvan  modellerinin  üretilme  teknolojisi  ve  bu  hayvanların  farklı  hastalıkların araştırılmasındaki  kullanımı  ağırlıklı  olarak  tartışılacaktır.  Memelilerin  yanısıra  genetik  hastalık araştırmalarında kullanılan memeli olmayan diğer model organizmalarda tanıtılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Kütle spektrometresi şu anda  proteomic çalışmalarının    pek çok alanda tercih edilen bir araçtır.    Başarılı çalışmalar  için  kütle  spektrometresini  anlamak  çok  önemlidir.    Kütle  spektrometresinden  geliştirilen bilgilerin doğru  yorumlanması için gerekli olan algoritmaların ve istatistiğin açık bir  şekilde anlaşılması gereklidir. Bu ders ile  kütle spektrometresinin önemli yönleri  gözden geçirilecek  ve  kütle spektrometresi ile  yapılan  proteomik  analizlerde  çeşitli algoritmalar ve  istatistik ölçümler detaylandıracaktır.  Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra sınırlı düzeyde kitle spektrometrik ile ilgili deney sonuçlarını analiz edebilecektir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Genom  yapısı  ve  organizasyonu,  genom  sekanslama,  mikroarray  ve  çip  teknolojisi,  genom  seviyesinde genotipleme, fonksiyonel genomik, array çeşitleri, metabolomiks ve proteomiks konuları işlenecektir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Serbest  radikaller,  biyomoleküllerin  oksitlenmesi  ve  tamiri,  antioksidanlar,  gen  ifadelenmesinin  redoks kontrolü, redoks sinyal iletimi.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Maya  hücre  biyolojisi,  metabolizması,  genom  ve  genomiği,  gen  manipülasyonu,  komplementasyonu, mutant hücre izolasyonu.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Genetik bağlantı ve haritalama, non-Mendelian kalıtım, kromozomal olaylar, mutasyon ve surveylenmesi ve Mayoz Bölünme gibi önemli konular tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bitki moleküler genetiğindeki son gelişmeler tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: DNA  işaretleyicilerinin  bitki  verimliliğinde  önemli  genlerin  belirlenmesi  ve  klonlanması  ile  ilgili uygulamaları tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Gen tedavisi hastalığa neden olan arızalı genin sağlam kopyası ile değistirilmesi çalışmasıdır. Bu dersin genel amacı öğrencilere vector geliştirilmesinden en son uygulamalanan klinik çalışmalara kadar uzanan genis bir yelpazede gen tedavisinin hemen tüm alanlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilgilerin verilmesidir. Bu derste  son  yıllarda  kullanılan  metodlar,  devam  eden  klinik  denemelerin  sonucları  ve  gelecekteki uygulamalar  anlatılacaktır.  Őzellikle  nörolojik  ve  metabolik  hastalıklardaki  gen  ve  hücre  tedavisi tartışılacaktır  o  nedenle  genetik  hastalıkların  moleküler  patolojisi  hakkında  bilgi  sahibi  olunması  dersi almak için aranan niteliktir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Virüslerin çoğalma stratejilerine, hücreyle olan ilişkilerine ve bağışıklık sisteminin virüslere karşı tepkisine genel bir bakış. Patolojik açıdan önemli virüslerin moleküler düzeyde derinlemesine incelenmesi.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Fiziksel ve kimyasal çevre faktörlerinin genetik materyal üzerindeki etkileri. DNA onarım mekanizmaları. Mutajenik ve karsinojenik sonuçlar.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Birinci  bölüm  biyoçeşitlilikten  yararlanmak  için  niçin  yeni  bakteriyel  suşların  geliştirilmesi  gerektiğini açıklamayı amaçlamaktadır. İkinci bölüm çevresel DNA kütüphanelerinin yapımı ve kullanımı konularını kapsamaktadır. Son bölümde laboratuarda evrim çalışmaları tanıtılmaktadır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Embriyo,  fide,  yaprak,  kök,  çiçek,  meyve,  tohum  büyüme  ve  gelişmesi  ile  birlikte  çiçeklenmeden tozlaşmaya geçiş süresi konuları işlenecektir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Membranların,  yağların  ve  karbonhidratların  kimyası.  Nükleik  asitlerin  biyosentezi  ve  metabolizması. Protein fonksiyonu ve evrim.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Genetik transformasyon metotları, gen ekspresyon sistemleri ve analiz tekniklerini içeren tartışma konuları bitki  genetik  mühendisliği  ve  biyoteknolojisi  alanı  için  bir  temel  oluşturacaktır.  Genetik  mühendisliği kullanım  alanları  arasında  böcek  ve  hastalıklarına  dirençlilik,  sağlık  ve  beslenme  ile  ilgili  karakterlerin iyileştirilmesi  sayılabilir.  Ayrıca  bitki  genetik  mühendisliği  ile  ilgili  kontrol  ve  sosyal   konular tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Metastaz sürecinin belli başlı basamaklarında (invazyon, primer tümörden ayrılma, dolaşımı geçip uzak bir organda büyüme) rol oynayan moleküler mekanizmalar incelenecektir. Metastaz çalışmalarında kullanılan deneysel yöntemler üzerinde de durulup güncel araştırma makaleleri çerçevesinde tartışılacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bu  ders  ökaryotik  genom  yapısı  ve  çeşitliliğini  kapsamaktadır.  İncelenecek  konular  arasında  genom büyüklüğündeki  değişimler,  sentromer  ve  telomer  yapısı,  DNA  paketlenmesi,  transpozonlar,  DNA metilasyonu, mutasyonlar, genom dizileme, karşılaştırmalı ve fonksiyonel genom analizleri bulunmaktadır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Moleküler ve hücre biyolojisinde özel konular.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Polipeptidlerin ve proteinlerin özellikleri, yapısal analizler ve moleküler etkileşimleri. Enzimlerin yapısı, kinetik mekanizmaları ve kontrolü.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Caenorhabtidis elegans, Drosophila melanogaster ve Mus musculus gibi model organizmaların genetik ve gelişimleri ile bilgilerin verilmesi.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: This  course  includes  biophysical  chemistry,  structure  of  proteins,  structure  of  nucleic  acids,  other biological  molecules,  the  forces  determining  protein  and  nucleic  acid  structure  and  conformational analysis, absorption spectroscopy, other optical methods, introduction to magnetic resonance, the structure and shape of macromolecules, ultracentrifuge, other hydrodynamic techniques and X-ray crystallography.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Nükleik  asitler  ve  proteinler  üzerinde  fiziksel  /  kimyasal  teori  ve  teknikler.  Solüsyonlar,  kromotografi, elektroforez, vizkoziti, difüzyon, sedimentasyon ve izotoplar.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Biyolojinin  çeşitli  alanlarında  kullanılan  algoritmalar,  dizi  karşılaştırmaları,  motif  eşleşmeleri,  çeşitli biyolojik konularda homoloji belirleme çalışmaları, bazı algoritmalar yazılımlara uygulanacaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Nükleik asitlerin yapısı, sentezi ve biyokimyasal özellikleri. Protein biyosentezi. Gen ifadesinin kontrolü. Moleküler genetik.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: İmmünolojide modern kavramların tartışılması ve günümüzdeki ilgi alanları üzerinde yoğunlaşma.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bitki  hücre  tekniklerine  genel  bakış,  kültürü  yapılmış  bitki  hücrelerinin  genetik  manipülasyonu  için teknikler ve prensipler.

Kredi: 0

Saat: 0 + 2

Ders İçeriği: Bölümde verilen seminerlere katılıp, belirlenen bir konuda hazırlanıp, seminer verilmesi.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bu dersin esas amacı; plazma hücre zarının yapısı ve görev, çekirdek, protein sınıflandırması ve taşınması, enerji dönüşümleri, hücre döngüsü ve apoptoz gibi ökaryotik hayvan hücresine ait bileşenleri tanıtmaktır.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Hayvan  Hücre  kültürü  metodlarının  gözden  geçirimi.  İnvitro  kültürü  yapılan  yüksek  organizmaların hücreleriyle ve dokularıyla ilgili çalışmalar gibi kantitatif hücre biyolojisinde son araştırmalar.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Ders  giriş  olarak  memelilerdeki  farklı  hücre  tipleri,  yapı  ve  fonksiyonlarıyla  başlayacaktır.  Organeller hakkında genel bilgiden sonra hücre zarı üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu sırada zar proteinleri, zarın görevi, hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri tartışılacaktır. Ardından zarın elektriksel özellikleri ve bu  mekanizmaların  özel  sistemlerdeki  (kas  ve  sinir)  rolleri  işlendikten  sonra  ders  genel  bir değerlendirmeyle bitirilecek.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Bu  ders  mikrobiyal  patogenezin  genel  moleküler  prensipler,  adhezyon  ve  invazyon  stratejileri,  hücre içindeki  yaşam  stratejileri,  epidemiyoloji,  virulans  faktörleri,  antibiyotik  direnci,  bakteriyal  toksinler, fungal patogenezi, parazit patogenezi, biyofilmler ve bakteriyal iletişim konularını içermektedir. Ağırlığın çoğu bakteriyal hayvan ve bitki patojenleri olmakla birlikte, viral ve parazitik patojenlerde işlenecektir.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Mikroorganizmaların yapısı ve mikrobiyal fizyolojide modern kavramlar.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Protein ve hücre yapısı ve hareketliliği, biyofiziksel kuvvetler, termodinamik, zarlar, enzimler.

Kredi: 3

Saat: 3 + 0

Ders İçeriği: Genetik fenomena, gen transfer, rekombinasyon, gen füzyonu ve mikroorganizmaların genetiğinde modern kavramlar

Kredi: 0

Saat: 0 + 1

Ders İçeriği: Öğretim  üyesi  ve  öğrenci  arasında  organize  edilen  yüksek  lisans  derecesi  almaya  yönelik  araştırma programı. Öğrenciler ikinci sömestrin başından itibaren her sömestr bu derse kayıt olmak zorundadır.