Dersler-Eskı

 • MBG 101 – Biyoloji I

  Kredi: 3

  Saatler: 3 + 0

  Açıklama: Hayatın kimyasal içeriği, su ve çevresel uyumluluk, karbon ve hayatın moleküler çeşitliği, maktomoleküllerin yapısı ve fonksiyonu, membran yapısı ve fonksiyonu, metabolizma, hücresel solunum, fotosentez, hücre iletişimi, hücre siklüsü, mayos ve seksüel siklüsler, mendel ve gen, kalıtımın kromozomal temelleri, genden proteine, bakteri ve virüslerin genetiği, ökaryotik genomlar, DNA teknolojisi ve genomik, gelişimin genetik temelleri.

 • MBG 111 – Biyoloji Laboratuvarı I

  Kredi: 2

  Saatler: 0 + 4

  Açıklama: Ders konularına uygun şekilde deneyler yapılacaktır. Birlikte alma koşulu: MBG 101

 • CHEM 111 – Genel Kimya I

  Kredi: 4

  Saatler: 4 + 0

  Açıklama: Madde, özellikleri ve ölçüm. Atomlar ve atomik teori. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözeltilerde tepkimeler. Gazlar. Termokimya. Atomda elektronlar. Periyodik tablo ve atomik özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

   

 • CHEM 131 – Genel Kimya Laboratuvarı I

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: Experiments are related to the topics covered by CHEM 111 Course. Corequisite : CHEM 111

 • PHYS 101 – Genel Fizik I

  Kredi: 3

  Saatler: 2 + 2

  Açıklama: Bilimsel kayıt, uzunluk, zaman, ve kütle kavramları, birim sistemleri, ve boyut analizi. Doğrusal hareket. Iki ve üç boyutta hareket. Kuvvet ve hareket: Newton kanunları ve uygulamaları, Hareket enerjisi, iş, güç, ve potansiyel enerji. Doğrusal momentum ve korunumu, Çarpışmalar. Dönme hareketi, açısal momentum ve korunumu. Denge ve esneklik. Yerçekimi kuvveti.

   

 • PHYS 111 – Genel Fizik Laboratuvarı I

  Kredi: 1

  Saatler: 0 + 2

  Açıklama: Deneyler PHYS 101 dersinin konularını takip etmektedir. Birlikte alma koşulu PHYS 101

   

 • MATH 141 – Genel Matematik I

  Kredi: 4

  Saatler: 3 + 2

  Açıklama: Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev ve uygulamaları. Belirsiz integral. Logaritmik, Üstel, Ters Trigonometrik ve Ters Hiperbolik fonksiyonlar. İntegral ve uygulamaları.

   

 • ENG 101 – Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi I

  Kredi: 3

  Saatler: 3 + 0

  Açıklama: Gramer yapı ve incelemeleri ile paragraf ve özet yazma çalışmalarını içeren seçme metinler aracılığıyla, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi

   

 • MBG 102 – Biyoloji II

  Kredi: 3

  Saatler: 3 + 0

  Açıklama: Evrim, ilkel ve gelişmiş canlıların sistematik, anotomi ve fizyolojisi, ekolojik prensipler, populasyon büyümesi ve ilişkileri, ekosistemler, güncel ekolojik konular.

   

 • MBG 112 – Biyoloji Laboratuvarı II

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: Introduction to different organizm anatomy, physiology, ecosystems: Sea urchin development, Bacteriology,  Fungi, Protists, Lichens and Bryophytes, Seedless vascular
  plants, seed plants, Gymnosperms, Angiosperms, Phyllum Platyhelminthes (Planarias), Phylum  Annelida clamworms and Earthworms), Phyllum Arthropoda (Crayfish and Grasshopers),  Phyllum Vertebrate (Frog). Corequisite MBG 102

   

 • CHEM 112 – Genel Kimya II

  Kredi: 4

  Saatler: 4 + 0

  Açıklama: Kimyasal kinetik. Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. Entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. Nükleer kimya. Ana grup elementleri I; Metaller. Ana grup elementleri II; Ametaller. Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri. Geçiş metalleri.

   

 • CHEM 114 – Genel Kimya Laboratuvarı II

  Kredi: 2

  Saatler: 0 + 4

  Açıklama: Deneyler CHEM 112 dersinin konularını takip etmektedir. Birlikte alma koşulu: CHEM 112

   

 • PHYS 102 – Genel Fizik II

  Kredi: 3

  Saatler: 2 + 2

  Açıklama: Elektrik yükü: Coulomb yasası, elektrik alan ve alan çizgileri. Gauss kanunu. Elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji. Sığa ve yalıtkanlar. Elektrik akımı. Doğru akım devreleri. Magnetik alanın etkileri. Magnetik alanın özellikleri ve yaratılması: Amper yasası, Gauss yasası, ve Biot-Savart yasası. Faradayın etkileme yasası. Magnetizma ve maddenin magnetik özellikleri.

 • PHYS 112 – Genel Fizik Laboratuvarı II

  Kredi: 1

  Saatler: 0 + 2

  Açıklama: Deneyler PHYS 102 dersinin konularını takip etmektedir. Birlikte alma koşulu: PHYS 102

   

 • MATH 142 – Genel Matematik II

  Kredi: 4

  Saatler: 3 + 2

  Açıklama: Kutupsal koordinatlar. Konik kesitleri Parametrik eğriler ve düzlemde vektörler. Uzayda eğri ve yüzeyler. Seri ve diziler. Katlı integraller ve uygulamaları. Vektör analizi. Ön koşulu MATH 141

   

 • ENG 102 – Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi II

  Kredi: 3

  Saatler: 3 + 0

  Açıklama: Deneme / kompozisyon yazımına ağırlık vererek ENG 101’in bir devamıdır.

 • MBG 201 – Hücre Biyolojisi

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: This course is designed for second year MBG-students who have taken introductory biology course. The main objective of this course is to introduce all the components of the animal eukaryotic cells including Plasma membrane structure and functions, nucleus, protein sorting and transport, energy conversion, cell cycle and apoptosis.

   

 • MBG 211 – Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: The lab will consist of experiments covering the structure of the cell and basic cellular events. It will start with the comparison of different cell types and then focus on the structure and the function of some of the organelles including nucleus, mitochondria and chloroplast.

   

 • MBG 203 – Genetik

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Introduction to genetics, mitosis and meiosis, Mendelian genetics, extensions of Mendelian genetics, gene mapping, quantitative genetics, chromosomal and gene mutations, extranuclear inheritance, population genetics, evolutionary genetics, conservation genetics.

   

 • MBG 213 – Genetik Laboratuvarı

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: Introduction to genetic model systems, monohybrid and dihybrid crosses, Chi-square analysis, sex linkage, human pedigree analysis, linkage mapping, human karyotyping, quantitative genetics and  artificial selection, cytoplasmic inheritance, mutation inmodel systems, Hardy-Weinberg equilibrium analysis. Corequsite MBG 203.

   

 • CHEM 205 – Organik Kimya I

  Credit: 4

  Hours: 4 + 0

  Description: Carbon Compounds and Chemical Bonds. Alkenes. Cycloalkanes Conformational Analysis. Stereo Chemistry. Nucleophilic Subsitition. Alkenes. Alcohols. Ethers. Radical reactions. Aromatic Compounds. Reactions of Aromatic Compounds. Phenols. Aldehydes, Ketones. Carbonyl Compounds. Carboxylic Acids and Derivatives. Prereq CHEM 111, 112

   

 • MBG 205 – Biyoistatistik

  Credit: 3

  Hours: 2 + 2

  Description: We will start with the nature of statistics. Then we will cotinue with  organizing  data, descriptive measure, probability concepts, random variable, normal distribution and sampling distribution of mean.

   

 • MBG 202 – Moleküler Biyoloji

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: The main objective of this course is to cover maintenance  of the genome, expression of genome and regulation.

   

 • MBG 212 – Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: The main objective of this course is to teach molecular biology techniques. Corequisite  MBG 202

   

 • MBG 204 – Mikrobiyoloji

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Introduction to microbiology, microbial nutrition, growth, and control, microbial molecular biology and genetics, DNA technology and genomics, viruses, diversity of the microbial world, ecology and symbiosis,  nonspecific (innate) resistance and immune response, microbial diseases and their control, food, environmental and industrial microbiology.

   

 • MBG 214 – Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: Isolation  of microorganisms, teaching of various inoculation techniques and their application. Staining of microorganisms and their observation by microscopy. Preparation of bacterial culture media, bacterial cultivation techniques, investigation of the effects of environmental factors on bacterial growth and methods for the controlling of microbial growth. Enumeration methods for bacteria and viruses and bacterial counts of food and water resources. Methods used for the identification of bacteria.

   

 • CHEM 206 – Organik Kimya II

  Credit: 4

  Hours: 4 + 0

  Description: Reactions of aromatic compounds. Spectroscopic methods. Phenols.Oxidation-reduction reactions. Organometallic compounds. Aldehydes & ketones. Carbonyl compounds.    Carboxylic acids & derivatives. Amines. Amino acids and proteins. Prereq CHEM 205

   

 • CS 102 – Temel Bilgisayar Bilimi ve Programlama

  Credit: 3

  Hours: 2 + 2

  Description: Computer organization. Algorithms. Programming languages and data structures. One programming language (Pascal/C/C++), Unix. Network

   

 • MBG 301 – Biyokimya I

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: The Scope of Biochemistry, Weak Interactions in Aquous Environment-Biochemical Bonds-The Energetics of Life-Thermodynamics-, Nucleic acids, Peptides, The 3-D Structure of Proteins, Translation, Carbohydrates, Lipids, Membranes and Cellular Transport, Enzymes

   

 • MBG 311 – Biyokimya Laboratuvarı

  Credit: 2

  Hours: 0 + 4

  Description: Pipetting Precision and Accuracy, Biological Buffers, pH, and pKa,  Spectroscopic Properties of Biological Molecules, Chromotographic Methods, Amino Acid Analysis, Peptide Sequenceing, Protein Purification and analysis by SDS-PAGE, Catalysis and in vitro Enzyme Assays, Determination of Km and Vmax,  Ligand Binding. Corequisite MBG 301

   

 • MBG 303 – Prokaryotların Moleküler Genetiği

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Fundamental microbial processes such as gene regulation, recombination, DNA repair, DNA replication and mutagenesis will be reviewed. Topics include: the transmission of genetic material by conjugation, transduction, and transformation; genomic plasticity: movable genes and phase variation; genetic techniques for investigating bacteria; and the molecular techniques used to analyse microbial processes.

   

 • MBG 305 – Uygulamalı Biyoinformatik

  Credit: 3

  Hours: 2 + 2

  Description: Subjects include: searching sequence databases for genes by name, similarity and homology, restriction mapping, and PCR primer design, statistical analysis of pairwise and multiple alignment, locating promoters in DNA and functional motifs in proteins, data managements and mining, DNA sequencing, phylogenetics, in-silico methods in molecular biology.

   

 • MBG 302 – Biyokimya II

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Introduction to Metabolism, Carbohydrate Metabolism-1, Photosynthesis,  Lipid Metabolism, Metabolism of Amino acids, Porphyrins, and Neurotransmitters,  Nucleotide Metabolism, Metabolic Coordination,  Metabolic Control and Signal Trunsduction,  DNA replication, Restriction, Repair, Recombination, Rearrangement and Amplification,  Transcription and Gene Expression.

   

 • MBG 304 – Ökaryotların Moleküler Genetiği

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: The biochemistry of the genetic fenomenon  that constitutes the eukaryotic gene expression and regulation. Transcription in eukaryotes, eukaryotic RNA polymerases, general transcriptional factors, transcriptional activators, the effects of chromatin structure on transcription, mRNA, rRNA and tRNA  processing, translational mechanisms in eukaryotes, ribozomes and tRNA.

   

 • MBG 403 – Genler ve Oluşumu

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Molecular and genetic analysis of mechanisms involved in differentiation and determination in biological systems; germ cell determination, sex determination, gametogenesis, fertilization.

   

 • MBG 407 – Sinyal İletimi

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: All cells undergo an important switch during their lifetime, changing from unspecialized cells undergoing rapid growth into specific cell types that perform the duties of specific tissues and organs, a process called differentiation. Student will learn the different topics to understand the inner workings of the cell that lead to this important change. Course topics include signalling molecules and their receptor, cytokines and cytokine receptors, intracellular signal transduction events, the cell cycle and regulators of cell cycle progression, apoptosis and regulation of apoptosis, autophagy and differentiation of stem cells.

   

 • MBG 390 – Staj

  Description: During summer practice students must work minimum 30 labor days at universities, goverment, public or private institutions in molecular biology and genetics related topics.

   

 • MBG 402 – Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri

  Credit: 1

  Hours: 0 + 2

  Description: Presantation regarding molecular biology and genetics concept.

   

 • MBG 404 – Hesaplamalı Biyoloji

  Credit: 3

  Hours: 2 + 2

  Description: Computational gene hunting  and  restriction mapping, comparative genomics and proteomics, map assembly  and  sequencing,  multiple filtration, mathematical models of  sequence comparison  and  multiple alignment,  distances and parsimony of the trees and sequences, finding signals in DNA and gene prediction, alternative splicing and cancer.

   

 • MBG 408 – Biyoetik

  Credit: 1

  Hours: 0 + 2

  Description: In this course we will discuss about introduction to bioethics, universal declaration on bioethics, human rights, religions and bioethics, the ethics of research, the ethics of
  publication, the ethics of drug discovery, the ethics of medicine and medical practice, the ethics of reproductive issues, the ethics of genetically modified organisms,  the ethics of cloning, the ethics of prenatal life, the ethics of stem cells, the ethics of decision on life-sustaining treatment, universal access to health care and essential medicines

   

 • MBG 221 – Bitki Biyolojisi Biology (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Plant evolution and diversity, plant structure and function, the plant cell, leaf anatomy, photosynthesis, pigments, transpiration, transport of water and photosynthate, interactions with plants and the environment, nutrition and nutrient uptake, pathogens and predators, defense mechanisms, economic botany.

   

 • MBG 223 – İnsan Fizyolojisi (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Plant evolution and diversity, plant structure and function, the plant cell, leaf anatomy, photosynthesis, pigments, transpiration, transport of water and photosynthate, interactions with plants and the environment, nutrition and nutrient uptake, pathogens and predators, defense mechanisms, economic botany.

   

 • MBG 321 – İmmünoloji (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: The main objective of this course is to  cover cells of immune system, innate and adaptive immunity, generation of lymphocytes and antigen receptors, immune response and failures of host defense mechanisms.

   

 • MBG 322 – Sitogenetik (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Somatic Cell cycle, Molecular mechanism of cell cycle, Mitosis and cell divisionMeiosis and gamete formation, Chromosome morphology and number, Chromosome
  packaging, Chromatin remodeling, Structural chromosome changes, Changes in chromosome number and chromosome engineering, mapping.

   

 • MBG 323 – İnsan Genetiği (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Topics include recent molecular developments in the genetics of Mendelian disorders, chromosome  abnormalities  and denomination, principles of genetic disease analysis,
  importance of genetic mapping and mapping methods, various genetic diseases and their inheritance,  mitochondrial DNA, maternal inheritance and related diseases,  cytogenetics, genetic diagnosis, segregation and linkage analysis, cancer,  carcinogens, mutagens, evolutionary genetics, and the genetics of common diseases. Survey of human genetic conditions with an emphasis on the underlying molecular biology.

   

 • MBG 324 – Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: This course emphasizes genetic transformation methodology, gene expression systems and strategies for increasing productivity.  Analyzing Plant Gene Expression with Transgenic Plants, Transcription,  Control of Plant Gene Expression by Cis-Acting Elements and Trans-Acting Factors, Genes Controlling Flower Development in Plants: Mendelian Genetics to Molecular Sequence.

   

 • MBG 325 – Moleküler Evrim (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: This course covers the principles of molecular evolution and phylogenetics. Topics include patterns and analyses of DNA polymorphism, genetic evolutionary trees, molecular clocks, the evolution of multigene families, gene duplication and shuffling, transposition and horizontal gene transfer, gene number and genome size, organellar and nuclear genetic markers, genetic mutation and selection, genes in populations, viral evolution, human evolution, and the theoretical background for molecular phylogenetics.

   

 • MBG 401 – Rekombinant DNA Teknolojileri (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Part I: The basis of genetic engineering: Introducing molecular biology, Working with nucleic acids, The tools of the trade, Part II: The methodology of gene manipulation: Host cells and vectors, Cloning strategies, The polymerase chain reaction, Selection, screening and analysis of recombinants, Part III: Genetic engineering in action: Understanding genes and genomes, Genetic engineering and biotechnology, Medical and forensic applications of gene manipulation, Transgenic plants and animals.

   

 • MBG 405 – Moleküler Biyolojide Güncel Teknikler (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Intoduction to recent molecular biology techniques and advances.

   

 • MBG 406 – Genomiks ve Proteomiks (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Transition from genetics to genomics, genome sequence acquisition and analysis, evolution of genomes and genome identification, genomic variations, basic and applied research with DNA microarrays, proteomics, whole genome perspective, integrated genomic circuits.

   

 • MBG 421 – Moleküler Tıbba Giriş (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: The main objective of this course is to cover basics of molecular biology, tools of recombinant technology, cytometry-cell analysis, infectious diseases, genetic diseases, HLA
  typing, stem cells and cancer.

   

 • MBG 422 – Nörobiyoloji (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Organization of nervous system, membrane potential, synaptic transmission, neural control of muscle contraction, spinal cord and brain motor mechanisms, sensorimotor mechanisms, autonomic nervous system, somatic, hearing and chemical senses, neural development, synaptic plasticity, language and cognition.

   

 • MBG 423 – Biyofizik (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Cell: Its organelles and Molecules, Physics of Biomolecules, Physics of Bio-membranes, Thermodynamics and Bio-systems, Bioenergetics, Neurobiopyhsics.

   

 • MBG 424 – Biyoteknoloji (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: An Introduction to Genes and Genomes, History of Genetic Manipulation: Recombinant DNA Technology, Proteins as Products, Microbial Biotechnology, Agricultural Biotechnology, Animal Biotechnology, DNA Fingerprinting and Forensic Analysis, Bioremediation, Aquatic Biotechnology, Medical Biotechnology, Regulatory Biotechnology.

   

 • MBG 425 – Viroloji (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 3 + 0

  Description: Replication strategies of the RNA and DNA viruses, principles of the viral structures and the cellular biology of the viral replication, cellular entry of the viruses, gathering of viral particles, control mechanisms of viral translocation and transformation. Pathology and nature of viruses and the evaluation of the viral diseases including  Bovine Spongyform Encelophalopathy.

   

 • MBG 351 – Araştırma Projesi I (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Conducting experimental studies in a scientific research project.

   

 • MBG 352 – Araştırma Projesi II (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Conducting experimental studies in a scientific research project.

   

 • MBG 451 – Araştırma Projesi III (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Conducting experimental studies in a scientific research project.

   

 • MBG 452 – Araştırma Projesi IV (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Conducting experimental studies in a scientific research project.

   

 • MBG 490 – Mezuniyet Projesi (Seçmeli Ders)

  Credit: 3

  Hours: 0 + 6

  Description: Presenting report results by performing experimental studies in the frame of a research project that is chosen according to the interest field of the student. To be registered for this course, students should have passed two research projects (6 credits) and should have a GPA of at least 3.00.

   

 • MBG 500 – Master Tez Çalışması

  Kredi: 0

  Saat: 0 + 1

  Ders İçeriği: Öğretim  üyesi  ve  öğrenci  arasında  organize  edilen  yüksek  lisans  derecesi  almaya  yönelik  araştırma programı. Öğrenciler ikinci sömestrin başından itibaren her sömestr bu derse kayıt olmak zorundadır.

 • MBG 501 – Mikrobiyal Genetik

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Genetik fenomena, gen transfer, rekombinasyon, gen füzyonu ve mikroorganizmaların genetiğinde modern kavramlar

   

 • MBG 502 – Moleküler ve Hücresel Biyofizik

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Protein ve hücre yapısı ve hareketliliği, biyofiziksel kuvvetler, termodinamik, zarlar, enzimler.

   

 • MBG 503 – Mikrobiyal Fizyoloji

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Mikroorganizmaların yapısı ve mikrobiyal fizyolojide modern kavramlar.

   

 • MBG 504 – Moleküler Patogenez

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bu  ders  mikrobiyal  patogenezin  genel  moleküler  prensipler,  adhezyon  ve  invazyon  stratejileri,  hücre içindeki  yaşam  stratejileri,  epidemiyoloji,  virulans  faktörleri,  antibiyotik  direnci,  bakteriyal  toksinler, fungal patogenezi, parazit patogenezi, biyofilmler ve bakteriyal iletişim konularını içermektedir. Ağırlığın çoğu bakteriyal hayvan ve bitki patojenleri olmakla birlikte, viral ve parazitik patojenlerde işlenecektir.

   

 • MBG 505 – Hücre Fizyolojisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Ders  giriş  olarak  memelilerdeki  farklı  hücre  tipleri,  yapı  ve  fonksiyonlarıyla  başlayacaktır.  Organeller hakkında genel bilgiden sonra hücre zarı üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu sırada zar proteinleri, zarın görevi, hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri tartışılacaktır. Ardından zarın elektriksel özellikleri ve bu  mekanizmaların  özel  sistemlerdeki  (kas  ve  sinir)  rolleri  işlendikten  sonra  ders  genel  bir değerlendirmeyle bitirilecek.

   

 • MBG 506 – Memeli Hücre Kültürü

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Hayvan  Hücre  kültürü  metodlarının  gözden  geçirimi.  İnvitro  kültürü  yapılan  yüksek  organizmaların hücreleriyle ve dokularıyla ilgili çalışmalar gibi kantitatif hücre biyolojisinde son araştırmalar.

   

 • MBG 507 – İleri Hücre Biyolojisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bu dersin esas amacı; plazma hücre zarının yapısı ve görev, çekirdek, protein sınıflandırması ve taşınması, enerji dönüşümleri, hücre döngüsü ve apoptoz gibi ökaryotik hayvan hücresine ait bileşenleri tanıtmaktır.

   

 • MBG 513 – Moleküler Biyolojide Seminer

  Kredi: 0

  Saat: 0 + 2

  Ders İçeriği: Bölümde verilen seminerlere katılıp, belirlenen bir konuda hazırlanıp, seminer verilmesi.

   

 • MBG 514 – Bitki Hücre Kültürü

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bitki  hücre  tekniklerine  genel  bakış,  kültürü  yapılmış  bitki  hücrelerinin  genetik  manipülasyonu  için teknikler ve prensipler.

   

 • MBG 515 – İleri İmmünoloji

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: İmmünolojide modern kavramların tartışılması ve günümüzdeki ilgi alanları üzerinde yoğunlaşma.

   

 • MBG 516 – Ökaryotik Gen Regülasyonu

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Nükleik asitlerin yapısı, sentezi ve biyokimyasal özellikleri. Protein biyosentezi. Gen ifadesinin kontrolü. Moleküler genetik.

   

 • MBG 517 – Biyoinformatikte Algoritmalar

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Biyolojinin  çeşitli  alanlarında  kullanılan  algoritmalar,  dizi  karşılaştırmaları,  motif  eşleşmeleri,  çeşitli biyolojik konularda homoloji belirleme çalışmaları, bazı algoritmalar yazılımlara uygulanacaktır.

   

 • MBG 519 – Biyolojik Makromoleküller

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Nükleik  asitler  ve  proteinler  üzerinde  fiziksel  /  kimyasal  teori  ve  teknikler.  Solüsyonlar,  kromotografi, elektroforez, vizkoziti, difüzyon, sedimentasyon ve izotoplar.

   

 • MBG 520 – Biyomoleküler ve Biyofiziksel Metodların Doğrulanması

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: This  course  includes  biophysical  chemistry,  structure  of  proteins,  structure  of  nucleic  acids,  other biological  molecules,  the  forces  determining  protein  and  nucleic  acid  structure  and  conformational analysis, absorption spectroscopy, other optical methods, introduction to magnetic resonance, the structure and shape of macromolecules, ultracentrifuge, other hydrodynamic techniques and X-ray crystallography.

   

 • MBG 522 – Genler ve Gelişim

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Caenorhabtidis elegans, Drosophila melanogaster ve Mus musculus gibi model organizmaların genetik ve gelişimleri ile bilgilerin verilmesi.

 • MBG 525 – Proteinler ve Enzimler

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Polipeptidlerin ve proteinlerin özellikleri, yapısal analizler ve moleküler etkileşimleri. Enzimlerin yapısı, kinetik mekanizmaları ve kontrolü.

   

 • MBG 533 – Moleküler Biyolojide Güncel Konular

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Moleküler ve hücre biyolojisinde özel konular.

   

 • MBG 537 – Genom Organizasyonu ve Yapısı

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bu  ders  ökaryotik  genom  yapısı  ve  çeşitliliğini  kapsamaktadır.  İncelenecek  konular  arasında  genom büyüklüğündeki  değişimler,  sentromer  ve  telomer  yapısı,  DNA  paketlenmesi,  transpozonlar,  DNA metilasyonu, mutasyonlar, genom dizileme, karşılaştırmalı ve fonksiyonel genom analizleri bulunmaktadır.

   

 • MBG 546 – Metastaz Biyolojisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Metastaz sürecinin belli başlı basamaklarında (invazyon, primer tümörden ayrılma, dolaşımı geçip uzak bir organda büyüme) rol oynayan moleküler mekanizmalar incelenecektir. Metastaz çalışmalarında kullanılan deneysel yöntemler üzerinde de durulup güncel araştırma makaleleri çerçevesinde tartışılacaktır.

   

 • MBG 547 – Bitki Biyoteknolojisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Genetik transformasyon metotları, gen ekspresyon sistemleri ve analiz tekniklerini içeren tartışma konuları bitki  genetik  mühendisliği  ve  biyoteknolojisi  alanı  için  bir  temel  oluşturacaktır.  Genetik  mühendisliği kullanım  alanları  arasında  böcek  ve  hastalıklarına  dirençlilik,  sağlık  ve  beslenme  ile  ilgili  karakterlerin iyileştirilmesi  sayılabilir.  Ayrıca  bitki  genetik  mühendisliği  ile  ilgili  kontrol  ve  sosyal   konular tartışılacaktır.

   

 • MBG 550 – İleri Biyokimya

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Membranların,  yağların  ve  karbonhidratların  kimyası.  Nükleik  asitlerin  biyosentezi  ve  metabolizması. Protein fonksiyonu ve evrim.

   

 • MBG 556 – Bitki Gelişiminin Moleküler Genetiği

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Embriyo,  fide,  yaprak,  kök,  çiçek,  meyve,  tohum  büyüme  ve  gelişmesi  ile  birlikte  çiçeklenmeden tozlaşmaya geçiş süresi konuları işlenecektir.

   

 • MBG 557 – Uygulamalı Mikrobiyoloji

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Birinci  bölüm  biyoçeşitlilikten  yararlanmak  için  niçin  yeni  bakteriyel  suşların  geliştirilmesi  gerektiğini açıklamayı amaçlamaktadır. İkinci bölüm çevresel DNA kütüphanelerinin yapımı ve kullanımı konularını kapsamaktadır. Son bölümde laboratuarda evrim çalışmaları tanıtılmaktadır.

   

 • MBG 560 – DNA Mutagenezi ve Onarım

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Fiziksel ve kimyasal çevre faktörlerinin genetik materyal üzerindeki etkileri. DNA onarım mekanizmaları. Mutajenik ve karsinojenik sonuçlar.

   

 • MBG 565 – İleri Viroloji

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Virüslerin çoğalma stratejilerine, hücreyle olan ilişkilerine ve bağışıklık sisteminin virüslere karşı tepkisine genel bir bakış. Patolojik açıdan önemli virüslerin moleküler düzeyde derinlemesine incelenmesi.

   

 • MBG 566 – Gen Terapisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Gen tedavisi hastalığa neden olan arızalı genin sağlam kopyası ile değistirilmesi çalışmasıdır. Bu dersin genel amacı öğrencilere vector geliştirilmesinden en son uygulamalanan klinik çalışmalara kadar uzanan genis bir yelpazede gen tedavisinin hemen tüm alanlarında ayrıntılı ve açıklayıcı bilgilerin verilmesidir. Bu derste  son  yıllarda  kullanılan  metodlar,  devam  eden  klinik  denemelerin  sonucları  ve  gelecekteki uygulamalar  anlatılacaktır.  Őzellikle  nörolojik  ve  metabolik  hastalıklardaki  gen  ve  hücre  tedavisi tartışılacaktır  o  nedenle  genetik  hastalıkların  moleküler  patolojisi  hakkında  bilgi  sahibi  olunması  dersi almak için aranan niteliktir.

   

 • MBG 567 – Bitkilerde Genom Analizi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: DNA  işaretleyicilerinin  bitki  verimliliğinde  önemli  genlerin  belirlenmesi  ve  klonlanması  ile  ilgili uygulamaları tartışılacaktır.

   

 • MBG 568 – Bitki Moleküler Genetiğinde Güncel Konular

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bitki moleküler genetiğindeki son gelişmeler tartışılacaktır.

   

 • MBG 570 – İleri Genetik

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Genetik bağlantı ve haritalama, non-Mendelian kalıtım, kromozomal olaylar, mutasyon ve surveylenmesi ve Mayoz Bölünme gibi önemli konular tartışılacaktır.

   

 • MBG 572 – Maya Genetiği

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Maya  hücre  biyolojisi,  metabolizması,  genom  ve  genomiği,  gen  manipülasyonu,  komplementasyonu, mutant hücre izolasyonu.

   

 • MBG 575 – Redoks Biyolojisi

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Serbest  radikaller,  biyomoleküllerin  oksitlenmesi  ve  tamiri,  antioksidanlar,  gen  ifadelenmesinin  redoks kontrolü, redoks sinyal iletimi.

   

 • MBG 580 – Genomik

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Genom  yapısı  ve  organizasyonu,  genom  sekanslama,  mikroarray  ve  çip  teknolojisi,  genom  seviyesinde genotipleme, fonksiyonel genomik, array çeşitleri, metabolomiks ve proteomiks konuları işlenecektir.

   

 • MBG 581 – Proteomik Kütle Spektrometresinde Veri Analizleri

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Kütle spektrometresi şu anda  proteomic çalışmalarının    pek çok alanda tercih edilen bir araçtır.    Başarılı çalışmalar  için  kütle  spektrometresini  anlamak  çok  önemlidir.    Kütle  spektrometresinden  geliştirilen bilgilerin doğru  yorumlanması için gerekli olan algoritmaların ve istatistiğin açık bir  şekilde anlaşılması gereklidir. Bu ders ile  kütle spektrometresinin önemli yönleri  gözden geçirilecek  ve  kütle spektrometresi ile  yapılan  proteomik  analizlerde  çeşitli algoritmalar ve  istatistik ölçümler detaylandıracaktır.  Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra sınırlı düzeyde kitle spektrometrik ile ilgili deney sonuçlarını analiz edebilecektir.

   

 • MBG 583 – Tıbbi Araştırmalarda Hayvan Modelleri

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Hayvan  modelleri  in  vivo  gen  fonksiyonu  ve  düzenlenmesi  çalışmalarının  yanısıra  hastalık  modelleri olarakta  sıklıkla  kullanılmaktadırlar.  Hayvan  modellerinin  yaratılması  insanların  model  olarak kullanılamayacagı tedavi stratejilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilebilmesine olanak saglamaktadır. Bu derste  transgenik  hayvan  modellerinin  üretilme  teknolojisi  ve  bu  hayvanların  farklı  hastalıkların araştırılmasındaki  kullanımı  ağırlıklı  olarak  tartışılacaktır.  Memelilerin  yanısıra  genetik  hastalık araştırmalarında kullanılan memeli olmayan diğer model organizmalarda tanıtılacaktır.

 • MBG 584 – Medikal Genetikte Güncel Konular

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Medikal genetik konularında yayınlanan son çalışmalar tanıtılacak ve tartışılacaktır.

   

 • MBG 585 – İmmünogenomik

  Kredi: 3

  Saat: 3 + 0

  Ders İçeriği: Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, genomik perspektif açıdan immün sistemin, immün yanıtın ve hastalıkların moleküler mekanizmalarının öğretilmesidir.

   

 • MBG 8XX – Uzmanlık Alanı Dersi

  Kredi: 0

  Saat: 4 + 0

  Ders İçeriği: Yüksek lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde  kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.

 • MBG 9XX – Uzmanlık Alanı Dersi

  Kredi: 0

  Saat: 4 + 0

  Ders İçeriği: Lisansüstü  öğrencileri  bir  grup  halinde  yada  bir  doktora  öğrencisinin  ileri  araştırma  konuları  seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile seçilen konuları inceler.

   

 • MBG 600 – Doktora Tez Çalışması

  Credit: 0

  Hours: 0 + 1

  Description: Program  of  research  leading  to  Ph.D.  degree  arranged  between  student  and  a  faculty  member.  Students register to this course in all semesters starting from the beginning of their second semester.